Algemene voorwaarden

Juridische disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, verlaat deze site dan onmiddellijk.

Dingemans Mout kan deze algemene voorwaarden op elk moment herzien, dus u dient ze regelmatig te herzien om ervoor te zorgen dat ze correct worden nageleefd, aangezien ze bindend voor u zijn.

1. Betreden op eigen risico

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik op eigen risico is en dat deze website, de eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers of een van de partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van deze website niet aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, incidentele, gevolg-, indirecte of speciale schade, of enige andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (inclusief juridische kosten, vergoedingen van deskundigen of andere uitgaven) die direct of indirect kunnen ontstaan, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid of schade ontstaat in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, billijkheid, statutair of anderszins, in verband met de toegang tot, het gebruik van of het browsen op deze website of in verband met enige inhoud, informatie, gegevens, promoties , activiteiten, die verband houden met deze website, of in verband met het door u downloaden van materialen, tekst, gegevens, afbeeldingen, video of audio van deze website, inclusief maar niet beperkt tot alles veroorzaakt door een transmissiedefect, virussen, bugs, menselijk handelen of niet-handelen van een computersysteem, telefoonlijn, hardware, software of programmastoringen, of andere fouten, storingen of vertragingen in computertransmissies of netwerkverbindingen.

2. Geen garantie op inhoud, informatie en materialen

Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op deze website gebaseerd zijn op redelijk actuele informatie, en hoewel Dingemans Mout redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat het materiaal op deze website correct is, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd en doet Dingemans Mout geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

De informatie op deze website is actueel op de aangegeven datum en is mogelijk niet langer nauwkeurig op de datum waarop u het materiaal bekijkt. Dingemans Mout wijst elke verplichting af om deze materialen op deze Website bij te werken.

Alle gebruikers van deze Website zijn als enige en exclusief verantwoordelijk voor het authentiseren, verifiëren, beoordelen en valideren van alle informatie die op deze Website is opgenomen. De informatie op deze website vormt geen en zal niet worden beschouwd als het advies, de aanbeveling of de goedkeuring van Dingemans Mout.

3. Intellectuele eigendom

3.1. Copyright berust bij Dingemans Mout

Dingemans Mout is de eigenaar van het auteursrecht op deze Website. Afbeeldingen, grafieken, teksten, afbeeldingen van plaatsen of personen zijn ofwel eigendom van Dingemans Mout of worden op deze Website gebruikt met toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom. Geen enkel deel van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio of video, mag op enigerlei wijze of voor enig doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dingemans Mout, behalve indien hierin aangegeven.

3.2. Handelsnamen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Dingemans Mout, haar gelieerde ondernemingen en/of partners

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle namen, logo's, handelsmerken of dienstmerken op deze website eigendom zijn van Dingemans Mout en niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Uw gebruik van deze materialen is verboden, tenzij specifiek voorzien op de Website. Zonder op enigerlei wijze afstand te doen van de voorgaande rechten, mag u één exemplaar van het materiaal op deze website alleen downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt.

Wijziging, herplaatsing of gebruik van het materiaal op deze Website dat de reputatie van Dingemans Mout of haar partners, of enig model of persoon zou schaden, schendt de wettelijke rechten van Dingemans Mout. Dingemans Mout zal haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen met de volle omvang van de wet. Elk ongeoorloofd gebruik van alle, een deel of enig aspect van het Intellectuele Eigendom van Dingemans Mout of haar partners kan u blootstellen aan boetes of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot schending van handelsmerken, auteursrechten, privacy- en publiciteitsrechten.

4. Hyperlinks

Hoewel deze Website kan worden gekoppeld aan andere Websites, impliceert Dingemans Mout, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij de gelinkte Website, tenzij hierin specifiek vermeld. Door deze website te bezoeken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Dingemans Mout niet alle websites die aan deze website zijn gekoppeld heeft beoordeeld en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina's of enige andere website die aan deze website is gekoppeld. Uw linken naar andere off-site pagina's of andere websites is naar eigen goeddunken en op eigen risico.

5. Geheimhouding en copyright van inzendingen

Het internet is geen volledig veilig medium en noch de privacy van uw communicatie, noch uw bezoek aan deze website kan worden gegarandeerd. De aard van internetcommunicatie kan gevoelig zijn voor gegevenscorruptie, ongeoorloofde toegang, onderschepping en vertragingen.

Dingemans Mout stelt uw opmerkingen over deze website op prijs. Helaas zal Dingemans Mout geen andere creatieve ideeën, suggesties of materialen accepteren of in overweging nemen dan waar zij specifiek om heeft gevraagd. Daarom vragen we u om ons dergelijke materialen niet te sturen. Als u, ondanks dit verzoek, ons creatief materiaal of andere informatie stuurt, stemt u ermee in om geen eigendomsrecht of wettelijk recht op of controle over uw inzending te doen gelden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk, morele rechten of impliciete contract) en u doet afstand van het recht om enige financiële of andere vergoeding te ontvangen in verband met een dergelijke ongevraagde indiening, inclusief maar niet beperkt tot een bevestiging of krediet.

Privacyverklaring

1. Uw toestemming

Door de Dingemans Mout Website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Als u het niet eens bent met een term in deze verklaring, geef dan geen persoonlijke informatie op deze website.

Onze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd. Alle wijzigingen in het beleid zullen op deze website worden gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we over u verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en onder welke omstandigheden we dergelijke informatie vrijgeven.

2. De informatie die we verzamelen

We kunnen de naam, het e-mailadres, het postadres of andere contactgegevens verzamelen van personen die zich abonneren op een van onze e-mailwaarschuwingsdiensten.

Dingemans Mout zal nooit opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie over u bekendmaken aan derden zonder eerst uw toestemming te hebben gekregen. Dingemans Mout verhuurt, verhandelt of verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet aan anderen. De verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als u momenteel een of meer van onze e-mailwaarschuwingen ontvangt en dit niet langer wenst te doen, kunt u zich afmelden voor de dienst via de relevante pagina op onze Website.

3. Beveiliging

Dingemans Mout heeft redelijke maatregelen genomen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld dat e-mailcommunicatie alleen toegankelijk is voor de aangewezen ontvangers bij Dingemans Mout) en om uw persoonlijk identificeerbare informatie veilig op te slaan. Het internet is echter geen veilig medium en de privacy van uw communicatie en persoonlijke informatie kan nooit worden gegarandeerd. Dingemans Mout heeft geen controle over de praktijken van derden (bijv. Websites waaraan de Dingemans Mout-website is gekoppeld, externe sponsors; derden die zichzelf verkeerd voorstellen als u of iemand anders).

De Dingemans Mout Website bevat links naar andere Websites en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze Websites.

Toepasselijk recht

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze website, inclusief alle goederen en diensten die op de website worden aangeboden, en deze contractuele voorwaarden, worden geïnterpreteerd en geëvalueerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle juridische acties, rechtszaken of procedures die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de privacyregels) zullen exclusief voor de bevoegde rechtbank van Brussel worden gebracht en u accepteert hierbij en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken met betrekking tot juridische acties, rechtszaken of procedures die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze website vanuit een ander land gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Dingemans Mout, haar gelieerde ondernemingen en/of partners verklaren niet dat de materialen op deze Website geschikt zijn voor landen buiten België.